รับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝันเมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2558  โดยได้จัดผลงานของนักเรียนให้ท่านคณะกรรมการได้เข้าชม  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น  กิจกรรมการแสดงศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทย  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  การแสดงท่ารำ  ลำนำท้องนา ภาษาบ้านคลอง  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  การแสดงละครภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  การจัดแสดงผลงานนิทรรศการขนมจีนเบญจรงค ์  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  การประดิษฐ์ลูกข่างโว้  ของเล่นพื้นบ้าน  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ฯลฯ  ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากท่านคณะกรรมการประเมินที่ได้ให้คำชี้แนะในการที่จะพัฒนาความยั่งยืนให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ติดต่อ สพป.สก.1