ด่วนที่สุด **** ขอความร่วมมือกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ

ขอความร่วมมือส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งถึง e-mail:[email protected] ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เพื่อนำข้อมูลส่ง สพฐ.ต่อไป

ติดต่อ สพป.สก.1