การจัดสรรดอกผลกองทุนเพื่อดครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว1936 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

ดอกผลกองทุนเพื่อดครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ส่งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

เพื่อโอนเงินให้โรงเรียนนำไปดำเนินงานตามโครงการฯ ที่เสนอของบประมาณ นั้น

ขอให้โรงเรียนต่อไปนี้ จัดส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าที่มีเลขที่บัญชี ให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยด่วน

เพื่อโอนเงินให้กับโรงเรียนต่อไป

1 โรงเรียนบ้านวังสำลี 2. โรงเรีนบ้านหนองผักหนาม 3. โรงเรียนบ้านพรหมนิมิตร 4.โรงเรียนบ้านเทศมงคล

5.โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 6. โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6  7.โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 8.โรงเรียนบ้านพระเพลิง

ติดต่อ สพป.สก.1