แจ้งโรงเรียนบ้านไร่สามศรี และโรงเรียนบ้านชุมทอง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว แจ้งกำหนดการเยี่ยมการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ที่โรงเรียนบ้านไร่สามศรี เวลา 09.30 น และโรงเรียนบ้านชุมทอง เวลา 13.00 น

ติดต่อ สพป.สก.1