ขอเชิญส่งรายชื่อนักเรียนเข้าประกวดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 5  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ  โดยกำหนดจัดประกวดกิจกรรมระดับภาค ดังนี้

1. การประกวดเรียงความ  ระดับชั้น ป.1 – ป.6 , ม.1-ม.3 ,และม.4- ม.6

2.การประกวดวาดภาพ    ระดับชั้น ป.1-ป.3, ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3, และม.4-ม.6

3.การประกวดร้อยกรอง  ระดับชั้น ม.1-ม.3, และ ม.4-ม.6

4.การประกวดเล่าเรื่่อง   ระดับชั้น ป.1-ป.3, ป.4-ป.6,  ม.1-ม.3 ,และ ม.4- ม.6

5.การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ขอเชิญโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเข้าประกวดตามกิจกรรม ตามแบบใบรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 โทรสาร หมายเลข 038-054286 หรือทาง E-Mail: kunkununya1968 @hotmail.com ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558  โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดทุกกิจกรรม ในวันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558  ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี ต.หนองไม้แดง  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดที่ http://www.aseanreo5.com หรือ www.reo5.moe.go.th   ประสานงานโดยตรงที่  ศน.สุติมา  คำแฝง  โทร (081-155-9527)   111213141516171819

ติดต่อเรา