พิธีมอบเสมาคุณธรรม ปี ๕๗

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เสมาคุณธรรม” ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ โดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีศึกษานิทศ และข้าราชการครู ได้รับรางวัลทั้งสิ้น ๑๙๘ คน

IMG_9982 IMG_9814 IMG_9817 IMG_9828 IMG_9829 IMG_9832 IMG_9834 IMG_9836 IMG_9846 IMG_9980

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ                  กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช             ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี        ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร            อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1