เชิญคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียนเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียนมีข้อราชการสำคัญ

ที่จะแจ้งให้ทราบ และพิจารณา ปรึกษาหารือ  จึงเชิญประธานคณะกรรมการ และเลขานุการแต่ละคณะ

เข้าร่วมประชุม  ในวันศุกร์ที่  7  สิงหาคม  2558  เวลา  10.00 น.  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์)

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

1. รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1                    3   ท่าน

2. ผอ.กลุ่ม / หน่วย  ทุกกลุ่ม                       8   ท่าน

3. ประธานกลุ่มเครือข่าย ทุกเครือข่าย      18   ท่าน

4. ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1        18   ท่าน

5. นายจีระศักดิ์  จะยันรัมย์

6. นายอานนท์  หันทยุง

7. นายสถิตย์  เกตุเล็ก

8. นายชูเกียรติ  ไชยพิณ

9. นายธีรโชติ  เจริญยิ่ง

10. นายนริศ  สุ่นศรีเมือง

11. นายจรูญ  กำจัดภัย

12. นายนพพงษ์  เกิดแจ้ง

13. นายสมยศ  ไชยศรี

14. นายชวลิตร  แจ่มจันทร์

15. นายสนั่น  มณีสิงห์

16. นายศุภชัย  อัศวอักษร

17. นายธนยง  สีมาคูณ

18. นางกนกวรรณ  รอดคง

19. นางสุริยา  เลิศสกุลธรรม

20. นายธานินทร์  คังคายะ

21. นายรุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์

ติดต่อเรา