แนวปฏิบัติในระหว่างการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวปฏิบัติในระหว่างการประกาศใช้พะราชบัญญัติกฎอัยการศึก

เพื่อให้การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกดังกล่าว

รายละเอียดตามเอกแนบ

ติดต่อเรา