การรายงานผลการอ่าน ครั้งที่ 2 (ศน.ประไพ ฉายอรุณ)

โรงเรียนต่อไปนี้ โปรดรายงานผลการอ่าน ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม) ที่โปรแกรม e-MES ด่วน (ภายในวันที่ 7 ส.ค. 2558)

1. บ้านคลองหมี

2. บ้านหนองผูกเต่า

3. บ้านเนินสวนอ้อย

4. บ้านป่าระกำ

5. บ้านคลองศรีเมือง

6. บ้านชุมทอง

7. มหาธิคุณวิทยา

8. บ้านวังปืน

9. ทับทิมสยาม05

10. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6

11. บ้านหนองกะทะ

12. บ้านซับมะนาว

13. บ้านวังทอง

ติดต่อ สพป.สก.1