การนำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2558

ขอให้โรงเรียนที่จะส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ  กรุณากรอกข้อมูลลงในไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

และให้นำส่งมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยตรง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

ก่อนที่จะนำส่งกลุ่มการเงินเพื่อออกใบเสร็จ

 

ติดต่อ สพป.สก.1