แห่เทียนพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

แห่เทียนพระราชทาน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ณ  วัดบ้านหนองปรือ

IMG_7208 IMG_7210 IMG_7213 IMG_7218 IMG_7219 IMG_7229 IMG_7230 IMG_7236 IMG_7253 IMG_7261 IMG_7269 IMG_7275 IMG_7279 IMG_7285 IMG_7290 IMG_7298

รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อ สพป.สก.1