การกรอกข้อมูลนักเรียนที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2557 ตามแบบใน I Cloud.

แจ้งให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลนักเรียนที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา  2557  ตามแบบใน  I  Cloud  โดยเข้าไปที่  I  Cloud กลุ่มนิเทศ ฯ และกรอกด้วย Excel online เท่านั้น  ภายในวันที่ 7  สิงหาคม  2558

ติดต่อ สพป.สก.1