การอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรครูเพื่อพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนBBL

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรครูเพื่อพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนBBL
กลุ่มเครือข่ายพระเพลิง
วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40

ติดต่อ สพป.สก.1