ประชาสัมพันธ์(เพิ่มเติม) โครงการพัฒนาการเขียนสะกดคำด้วยกิจกรรมคัดลายมือ

1. ให้โรงเรียนคัดเลือกครู 1 คน และนักเรียนทุกคนในห้องเรียนใดห้องเรียนหนึ่งที่ครูคนนั้นสอน พร้อมส่งใบสมัครและรายชื่อนักเรียน ภายในวันที่ 28 พฤาภาคม  2557

ติดต่อเรา