การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ รอบที่ 2

ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเข้าไปประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ รอบที่ 2 ซึ่งเว็บไซต์ http://www.vitheebuddha.com/main.php?url=school ซึ่งได้เปิดให้โรงเรียนเข้าไปประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 15 กันยายน 2558 และสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันนี้ประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ กพร.(ARS) รอบ 12 เดือน (กันยายน 2558)  ฝากถึง ผู้บริหาร และหรือครูที่รับผิดชอบงานคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา ช่วยตรวจสอบการประเมินก่อน แล้วค่อยคลิกส่ง หลังวันที่ 15 กันยายน 2558 เว็บไซต์จะปิด และจะแก้ไขอะไรไม่ได้   สอบถามได้ที่ ศน.วีรศักดิ์ 081 -864-7350 (อยากเห็นภาพรวมของเขต ได้ระดับคุณภาพ  5)  ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   เอกสาร  username – password   และภาพหน้าเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ ที่แนบมานี้

project vitheebhuddha

username-and-password 1

ติดต่อเรา