การมอบรางวัล “เสมาคุณธรรม”

ตามที่  คุรุสภาเขตพื้นที่สระแก้ว เขต 1  ได้กำหนดรับรางวัล “เสมาคุณธรรม”  ในวันเสาร์ที่  24  พฤษภาคม  2557 นั้น

ขอแจ้งให้ทราบว่า คุรุสภาเขตพื้นที่สระแก้ว เขต 1  ยังกำหนดรับรางวัลตามกำหนดเดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ติดต่อ สพป.สก.1