โรงเรียนบ้านทัพหลวงมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา

โรงเรียนบ้านทัพหลวงมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๓๐๐.๐๐ บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่  โรงเรียนบ้านทัพหลวง ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว ในวันที่  ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น.

papa

ติดต่อเรา