โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

แจ้งโรงเรียนที่ขอรับตราพระราชทานฯ  ให้โรงเรียนที่ขอตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  แจ้งรายชื่อโดยด่วน ประสานโดยตรง ศน.รองรัตน์    091-731-1441  (ภายในวันนี้  4  สิงหาคม 2558 )   (รายชื่อดังแนบ) สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่แจ้ง 2222

ติดต่อ สพป.สก.1