การสำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษและครูที่สมัครใจสอบ

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ที่  ศธ 04153 / ว 1461  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2557 

แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนในโรงเรียน และจัดส่งรายชื่อ

ครูที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ  นั้น

ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อ ปีเกษียณ และการแจ้งความประสงค์ขอรับการทดสอบ

(รายชื่อสีแดงหมายถึงผู้ที่ประสงค์ขอรับการทดสอบ)  ให้ถูกต้อง และแจ้งแก้ไขข้อมูล

ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ โทร 037-425466  สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล

ขอความร่วมมือจัดส่งโดยด่วนที่สุด  ทั้งนี้  ผู้ที่แจ้งความประสงค์ขอรับการทดสอบที่ไม่ได้เป็น

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษนั้น กลุ่มนิเทศฯ จะแจ้งชื่อให้ทราบภายหลัง

ติดต่อ สพป.สก.1