กิจกรรมจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนพุทธศาสนาในสถานศึกษา

2015-07-21 13.01.44

2015-07-21 13.01.56        2015-07-21 13.02.18

2015-07-21 13.02.44         2015-07-21 13.02.55