โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

ขอแจ้งให้โรงเรียนที่ส่งขอตราพระราชทานฯ ทราบ เรื่องการส่งผู้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน  ขอให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ (ดังแนบ) ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีขอรับตราพระราชทาน  ภายในวันอังคารที่ 4  สิงหาคม  2558  ประสานโดยตรงที่  ศน.รองรัตน์   ศิริ  โทร ( 091-7311441)

2222

ติดต่อ สพป.สก.1