ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL ณ โรงเรียนบ้านบึงพระรามและโรงเรียนบ้านภูเงิน

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL
ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าผักชี โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก
ณ โรงเรียนบ้านบึงพระราม และโรงเรียนบ้านภูเงิน
วันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 15 13 14

ติดต่อ สพป.สก.1