ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต เกีษยณอายุราชการ

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต เกีษยณอายุราชการ

คุณครูภาณี  เทสินทโชติ  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านคลองนำ้ใส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  1  วันเสาร์ที่  26 กันยายน  2558

ติดต่อ สพป.สก.1