แห่เทียน 4 วัด

แห่งเทียนเข้าพรรษา

29 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนบ้านหนองปรือได้แห่เทียนเข้าวัดในเขตพื้นที่บริการทั้ง 4 วัด

ได้แก่ วัดหนองปรือ วัดเพชรสำราญ วัดนาเจริญ วัดป่า

IMG_7037 IMG_7039 IMG_7058 IMG_7066 IMG_7076 IMG_7087 IMG_7090 IMG_7099 IMG_7106 IMG_7126 IMG_7131 IMG_7133 IMG_7163 IMG_7196

ผู้รายงาน นางสาววันวลิต เผ่าเผด็จการ

ถ่ายภาพ นายอรรถวุฒิ บุญที

อำนวยการผลิต นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว

ติดต่อ สพป.สก.1