แจ้งโรงเรียนรับเสื้องานมหกรรมวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียน

แจ้งโรงเรียนรับเสื้องานมหกรรมวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียน ได้ที่กลุ่มนิเทศฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 15.30 น.

ติดต่อ สพป.สก.1