การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการก่อนแต่งตั้งฯ

เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามที่มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้สมัครเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กับศูนย์พัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา  ขอให้ท่านลงทะเบียนได้

ภายในวันที่   15  มีนาคม   2557

ติดต่อเรา