ขอเชิญคณะกรรมการประชุมงานมหกรรมวิชาการในกลุ่มการศึกษาพิเศษ

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 จะจัดกิจกรรมวัฒนธรรมส่องหล้า  การศึกษาก้าวไกล  เทิไท้สิรินธร  ในระหว่างวัน 8 -9 สิงหาคม 2558  ณ  สพป.สระแก้ว เขต 1  ดังนั้น จึงขอเชิญคณะกรรมการกิจกรรมสายใยการศึกษาพิเศษ  เข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 4  สิงหาคม 2558  ณ ห้องประชุมพัฒนาบุคลากร  (ห้องประชุมข้างกลุ่มนิเทศ)  ในเวลา 13.30น. เป็นต้นไป  รายชื่อกรรมการ (ดังแนบ)    111

ติดต่อเรา