ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
คุณสายัณห์  วิริยะอมรพันธุ์
คุณอดิศักดิ์  บรรณสาร หัวหน้า ป่าไม้ฯ สก.1 บ้านแก้ง
คุณเฉลิมชัย  บัตรมาก และคณะ(สระแก้ว ๒๐)
ผู้นำชุมชน ชาวบ้านหนองปัญหา นักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง
รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่มิได้เอ่ยนาม
ได้ร่วมจัดทำผ้าป่าการศึกษา มอบ ณ โรงเรียนบ้านเทศมงคล
และได้ทำพิธีแห่เทียนพรรษา มอบถวายวัดหนองปัญหา
S__10256414 S__10256417 S__10256415 S__10256419 S__10256420 S__10256421 S__10256424 S__10256423 S__10256422 S__10256429 S__10256432 S__10256431 S__10256434 S__10256435 S__10256437 S__10256438 S__10256439 S__10256440 S__10256441 S__10256442 S__10256443 S__10256444 S__10256446 S__10256447 S__10256448 S__10256449 S__10256451 S__10256452 S__10256453 S__10256454 S__10256455 S__10256456 S__10256457 S__10256458 S__10256460 S__10256479 S__10256480 S__10256481 S__10256483 S__10256485 S__10256490 S__10256494 S__10256498 S__10256499 S__10256500 S__10256501 S__10256502 S__10256504 S__10256505 S__10256506 S__10256503 S__10256477 S__10256476

ติดต่อ สพป.สก.1