ผู้ใหญ่ใจดี มอบทุนเพื่อสร้างโรงอาหาร จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
นายสายัณห์  วิริยะอมรพันธุ์ และคณะ(สระแก้ว ๒๐)
บริจาคเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท มอบให้โรงเรียนบ้านเทศมงคล
เพื่อสร้างโรงอาหาร “วิริยะอมรพันธุ์” (สระแก้ว ๒๐)

S__10256411 S__10256466 S__10256465 S__10256467 S__10256468 S__10256475
โรงเรียนบ้านเทศมงคลขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง และขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้…

ติดต่อ สพป.สก.1