โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับประถมศึกษา (School-MIS)

ให้ทุกโรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูล School-MIS ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2558 และสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ศูนย์ ICT สพป.สระแก้ว เขต 1 โรงเรียนใดยังไม่ได้รหัสในการเข้าโปรแกรม ติดต่อขอรับได้ที่ ศน.วรรณา  แกมนิล โทร.087-0635371