โรงเรียนบ้านวังรีรับการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบการคัดลายมือ

IMG_5787IMG_5790IMG_5809IMG_5796IMG_5807IMG_5798

ศน.สุจินต์ ศรีสรวล และศน.ทิพย์วรรณ สุวรรณ ได้มานิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบการคัดลายมือ

Message us