สวัสดีครับท่านผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูทุกท่าน

     ผมได้เปิด web คอลัมน์”จันทร์กระพริบ”เพื่อสื่อสารความเคลื่อนไหวต่างๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถึงโรงเรียน สำหรับครั้งนี้มีข่าวสารที่จะแจ้งให้ทราบดังนี้
1. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้บรรจุครูจำนวน 24 คน โดยใช้บัญชีของอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ซึ่งเราได้ขอใช้บัญชีไว้ก่อนเปิดสอบบรรจุ
2. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ได้บรรจุครูจำนวน 19 คน บัญชีอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 ซึ่งเป็นการเรียกบรรจุครั้งแรกของบัญชีนี้
3. เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1 อนุมัติและให้ความเห็นชอบ ดังนี้
3.1 ย้ายครูภายในเขต จำนวน  10 ราย
3.2 รับย้ายครูจากต่างเขต จำนวน 6 ราย
3.3 รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 2 จำนวน 1 รายได้แก่ นายวัชรพงษ์  โฮมแพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินผาสุก อำเภอเมืองสระแก้ว
3.4 เรียกบรรจุครูครั้งที่ 2 จากบัญชีของเรา 2 บัญชีจำนวน 46  อัตราใน 7 วิชาเอก คือ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปฐมวัย ดนตรีสากลและนาฏศิลป์ จะบรรจุในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และขอใช้บัญชีจาก.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
4. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 มีการประชุมผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กทม. มีเรื่องสำคัญที่จะแจ้งให้ทราบและปฏิบัติดังนี้
4.1 การจัดประชุม อบรมครูหรือการจัดกิจกรรมใด ๆ ให้ใช้วันหยุดเพื่อไม่ให้กระทบการเรียนของนักเรียน
4.2 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เน้นการฟังและการพูด ให้จัดสอนทุกโรงเรียนการจ้างครูต่างชาติต้องดูด้านคุณภาพของครูด้วย
4.3 การเรียนการสอนภาษาจีน ไม่บังคับเรียนให้เป็นไปตามความสมัครของผู้เรียน
4.4 ให้มีการพัฒนาครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
4.5 ให้มีการจัดทำข้อสอบปลายภาค/ปลายปีในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับอำเภอ โดยครูที่จบด้านการวัดผลและประเมินผล และครูที่มีความรู้ความสามารถและผ่านการอบรมด้านวัดผล
4.6 จะมีการวัดความรู้ความสามารถของครูทุกคนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาครูตามศักยภาพของตนเอง โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน เน้นการสื่อสารได้
4.7 ประกาศของสพฐ.เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ขอให้เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนได้นำสู่การปฏิบัติให้เกิดผล มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนปฏิบัติได้
4.8 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 14.00น. – 15.30น.ทางช่อง 9 รายการบ่ายนี้มีคำตอบเกี่ยวกับการสอบ PISA ขอเชิญท่านผอ.โรงเรียนและคุณครูได้ชมรายการดังกล่าว
4.9 การพานักเรียนไปทัศนศึกษา ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ดูแลเรื่องความปลอดภัย คุณภาพของยานพาหนะพนักงานขับรถต้องมีใบขับขี่สาธารณะ ช่วงเวลาการเดินทางไม่ควรเป็นเวลากลางคืน ขออนุญาตผู้ปกครอง ไม่บังคับนักเรียนขอให้เป็นไปตามความสมัครใจ จัดให้มีการประกันชีวิตด้วย
4.10 ลูกจ้างตามโครงการ SP2 ว่างลงให้เลิกจ้าง
4.11 การคัดเลือกพนักงานราชการและลูกจ้างให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ก.ค.ศ.กำลังกำหนดหลักเกณฑ์
4.12  ขณะนี้ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนว่างทั่วประเทศประมาณ 1,000 กว่าอัตรา จะการสอบคัดเลือกเร็วๆนี้ แนวโน้มจะมอบให้เขตดำเนินการ
4.13  ให้สำรวจตรวจสอบข้าราชการครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ หรือหมดอายุ
4.14  ครูที่มาช่วยราชการจากต่างเขตให้เขตปลายทางรับย้าย เพื่อโรงเรียนเดิมขาดครู
4.15  ข้อมูลด้านนักเรียนและครู ให้โรงเรียนและเขต ปรับปรุงทุกเดือนทุกวันที่ 10 ของเดือน จะได้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการเกลี่ยอัตรากำลัง การจัดสรรงบประมาณ ฯ
4.16 ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดูเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
4.17  การจัดหาหนังสือเรียนให้นักเรียนให้ครบทุกคน รวมทั้งการใช้จ่ายเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4.18  เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนใกล้เคียงกับโรงเรียน ต.ช.ด.ขอให้สนับสนุนด้านการพัฒนาครูและวิชาการด้านการเรียนการสอน กรณีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จที่โรงเรียน ต.ช.ด. จะต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือและร่วมรับเสด็จสำหรับปีการศึกษา 2557 นี้ ขอให้พวกเรารวมพลังกันยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและสื่อสารได้ดี สื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีความเป็นไทย เป็นคนดีมีสุขภาพแข็งแรง และดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงานครับ

 ศักดิ์ชัย  บรรณสาร
ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา