ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

โรงเรียนวังไผ่ได้ดำเนินการจัดสอบและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน เมือ่วันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ไปแล้วนั้น บัดนี้ผลการเลือกสรรได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยจึงขอประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้ และให้ผู้ที่สอบได้ใน ลำดับที่ 1 มารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างตามวัน เวลา ที่กำหนดตามประกาศที่แนบท้ายนี้IMG_20150728_0001

ติดต่อ สพป.สก.1