กิจกรรมวันภาษาไทย

โรงเรียนบ้านวังวน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ดังนี้ ประกวดวาดภาพระบายสี   คัดลายมือ  ในระดับชั้นป.๑
และ คัดลายมือ  โดยการเขียนตามคำบอก แบบหัวกลมตัวมน   ตั้งแต่ระดับชั้นป.๒ – ป.๖

6 5 4 3 2 1

ติดต่อ สพป.สก.1