English Camp ป.4-6

โรงเรียนบ้านหนองหว้าจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  “English Camp”
ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ในวันที่  20  พฤษภาคม  2557

6 1 2 3 4 5

Message us