ตกแต่งเทียนพรรษา

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครูโรงเรียนบ้านลุงพลูได้ช่วยกันตกแต่งเทียนจำนำพรรษาเพื่อให้แห่เทียนพรรษา

ในวันพุธที่ 29  กรกฎาคม  2558

2

3

1

ติดต่อ สพป.สก.1