โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว

นำโดย

นางรำพึง  ยาวเอน  นักวิชาการสาธารนสุขชำนาญการ

นางอนงค์  ทาทิพย์   นักวิชาการสาธารนสุขชำนาญการ

นายสมเกียรติ   ทองเลิศ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญการ

ได้ออกตรวจเยี่ยม “โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคา  2558

2

3

1

5

 

ติดต่อเรา