ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการวิชาการ “มหกรรมวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียน”

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการวิชาการ “มหกรรมวิชาการวัฒนธรรมสู่อาเซียน” ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ นั้น ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย   ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย  และคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน

ติดต่อ สพป.สก.1