ขั้นตอนการรายงานผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ผ่านระบบ e-MES

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง  ให้รายงานผลการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ผ่านระบบ e-MES ตามปฏิทินและขั้นตอนที่แนบ

e-MES (school)

Message us