ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  แจ้งให้ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เข้ารับการอบรมโครงการบูรณาการศาสตร์การออกกำลังกาย

และกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพองค์รวมอย่างยั่งยืน กับ ศูนย์กีฬา มศว. ระหว่างวันที่  26 – 27  พฤษภาคม  2557  ณ ห้องประชุม

โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ นั้น   สพป. สระแก้ว เขต  1  ได้โควต้า จำนวน  40  คน  ขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการอบรม แจ้งรายชื่อได้ที่

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระแก้ว เขต 1 หรือศูนย์กีฬา มศว. 037 395 163 ภายในวันที่  23  พฤษภาคม  2557

ติดต่อเรา