โครงการป้องกันอุบัติภัยอันเนื่องจากอุทกภัยสำหรับสถานศึกษา

แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาอุทกภัยซ้ำซากและอยู่ในขอบเขตที่สามารถป้องกันได้                                                                                                                                            ให้ศึกษาแนวทางการจัดระบบป้องกันอุบัติภัยตามที่ สพฐ.กำหนดส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557                                                                                                                      รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้1619 16191 16192 16193 16194

ติดต่อเรา