การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด                                                                                                      การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557                                                                                                    ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้1622 16221 16222 16223 16224

ติดต่อเรา