โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ออกนิเทศติดตามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินในปีการศึกษา 2559 ในการนี้ทางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวต้องขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้วและคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากะบาก ที่มาให้คำแนะนำในครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณค่ะ

716

4053

8270

9331

9792

82124

ติดต่อเรา