ต้อนรับคุณครูคนใหม่

ยินดีต้อนรับคุณครูจุฑามาศ  ซ้ายสุข  เอกคณิตศาสตร์
สู่โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557

1 2

ติดต่อ สพป.สก.1