แจ้งการจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง    ให้ดำเนินการจัดซื้อในระบบ  e –GP แต่จะลงนามในสัญญาซื้อได้เมื่อได้รับแจ้งอนุมัติเงินงวดแล้วเท่านั้น

ติดต่อเรา