นักศึกษาปริญญาโท มาศึกษาดูงานการบริหารงานของโรงเรียน

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 3558
นักศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี
มาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนบ้านเทศมงคล
โดยมี นายจิรศักดิ์ ศรีทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราชอนุสรณ์ มานิเทศฯ ติดตามการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้โรงเรียนบ้านเทศมงคล
นำโดยนางขวัญวรา พิชญชานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทศมงคล ได้แนะนำ
และเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ลดขั้นตอนการทำงาน
เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

S__10035274
1122
S__3309614 S__3309616 S__3309617 S__3309619 S__3309624 S__3309625 S__10035270 S__10035276 S__10035277 S__10035278 S__10035279 S__10035280 S__10035283 S__10035285 S__10035273

ติดต่อ สพป.สก.1