ขอเชิญยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทาง

กองหนังสือเดินทาง กรมการกงศุล ได้จัดส่งหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ มารับบริการรับคำร้องขอหนังสือเดินทางแก่ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จึงขอเชิญผู้ที่สนใจสามารถขอใช้บริการได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อเรา