ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557
นายวิจิตร  นิลฉวี  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อเตรียมการเรียนการสอนในปีการศึกษาใหม่
ผู้ปกครองจะได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
และในโอกาสนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนแห่งใหม่
ได้อันดับต้น

1.เด็กชายธนโชค  โพธิ์ทอง  สอบได้ที่ 1  โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม  จ.สระแก้ว
2.เด็กหญิงรุ่งรัตน์  วันเพ็ญ  สอบได่ที่ 7  โรงเรียนบ้านบึง  จ.ชลบุรี1 2 34

ติดต่อเรา