เทหิน…ซ่อมแซมถนนภายในโรงเรียน

ปรับพื้นถนนภายในบริเวณโรงเรียนบ้านลุงพลู

ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ด้วยหินคลุก

นำโดยท่าน ผอ.บุญส่ง  แสงเทพ  คณะครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง

ร่วมจิตอาสา

***************************

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10

ติดต่อ สพป.สก.1