การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม

ตามหนังสือที่ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนในสังกัด

เรื่อง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรม

ที่ ศธ 04153/ว 2635  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นั้น ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมดังกล่าว

จากเดิมในหนังสือ วันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2558  เปลี่ยนเป็นวันที่ 15 – 19 กันยายน 2558 

ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 

ติดต่อ สพป.สก.1